ROBERT REPNIK

Didaktični praktikum iz naravoslovja in tehnike

zadnja sprememba: 14.03.2018 ob 20:30


OBVESTILO:

Sporočam informacije glede portfolia.

 

Portfolio posameznika naj vsebuje tri dele:

-prvi del: vašo prvo pripravo na izvajanje poskusa (FiTeh ali BiKe) [po zadnjem terminu predstavitev seminarjev bo to že pri meni, ni potrebno ponovno oddajati]

-drugi del: vašo drugo pripravo na izvajanje poskusa (BiKe ali FiTeh) [po zadnjem terminu predstavitev seminarjev bo to že pri meni, ni potrebno ponovno oddajati]

-tretji del:

+list z oceno in podpisom g. D. Kataliniča in R. Repnika (en list z obema ocenama ALI dva lista, na vsakem ena ocena)

+lastne zapiske s predavanj

+lastne zapiske in opažanja iz LV

+NI NUJNO: priloge, delovne liste izrezke... iz predstavitev sošolcev (ne prilagajte priprav sošolcev)

 

OPOZORILO:

NE oddajajte v svoj portfolio priprav sošolcev.

NA KONCU SEMESTRA:

Razen obeh priprav preostale komponente prinesete na pregled OSEBNO meni (R. Repnik). Ne jih oddajati v predalček ali kamor koli drugam.

Naj jih ne nosi na pregled kdo drug za vas. Pregled portfolia in pozitivna ocena je nujen pogoj za opravljanje pisnega izpita. Ni predviden poseben zagovor ob oddaji portfolia (razen, če ste z ocenama obeh nastopov med oceno), le pregled kompletnosti. Zato oddaja ne bo trajala dolgo.

 

Termin oddaje uskladite predhodno z menoj preko e-maila ali GSM-a (041792567).

 

V skladu z učni načrtom predstavlja ocena portfolia 45% ocene predmeta, pisni izpit 55%. Vsak del zase mora biti pozitiven.

 

Okvirno bo na pisnem izpitu 6 vprašanj (2 iz predavanj, 2 iz BiKe, 2 iz FiTeh). Več o tem, kako bo na izpitu, lahko vprašate prof. dr. Fošnariča.

 


Priprava naj vsebuje naslednje elemente:

ŠTUDENT(KA): (navedete podatke po tem vzoru: Janez Novak, 2. letnik RP, štud. leto 2010/2011, LV1, (zapišete poudarek: BI-KE ali FI-TEH))

TEMA: (prepišete naslov teme in zaporedno številko, kakor je vsakemu posamezniku dodeljena)

EKSPERIMENT: (napišete "naslov" eksperimenta ali "naslove" večih eksperimentov, če jih bo v vaši predstavitvi več)

NAMEN: (pri svojem eksperimentu se sami odločite, za eksperiment katere kategorije gre; kategorije imate navedene na drugem listu, ki ste ga prejeli, in sicer: Eksp. glede na namen, Vrste učnega eksperimenta, Eksp. glede na tehniko izvajanja, Lokacijska delitev)

PREGLED: (v nekaj stavkih napišete osnovno vsebinsko podlago za razumevanje, s poudarkom na BI-KE ali FI-TEH)

ČAS: (opredelite predviden čas izvajanja poskusa PRI POUKU, to je lahko daljše od vaše predstavitve na fakulteti, saj bi morda poskus izvajali delali otroci, kar bi trajalo dlje)

ZAHTEVNOST: (opredelite, če je vaš poskus: preprost, zahteven)

OSNOVNI KONCEPTI: (na tem mestu navedete: Operativne cilje(jih imate nalistu), Minimalne standarde znanja (iz učnega načrta), Temeljne standarde znanja (iz učnega načrta)

VEŠČINE: (tu navedete dvoje: prvič: zapišete veščine ali spretnosti, ki se ob izvajanju poskusa razvijajo, drugič: Kompetence(jih imate napisane na listu))

MATERIALNI PRIPOMOČKI: (tu naštejete vse, kar potrebujete za izvedbo poskusa)

OSNOVNO ZNANJE: (napišete, katera znanja so potrebna za razumevanje poskusa in jih upravičeno lahko pričakujemo pri učencih, torej na podlagi učnih načrtov za SPO in NiT - po načrtu iz katere teme pred vašo temo)

PRIPRAVA: (tu napišete, kako ste zasnovali in izdelali poskus, to je neke vrste "dnevnik" vašega dela do trenutka vaše predstavitve poskusa na fakulteti, zabeležite vse korake, tudi če vam kaj ni uspelo, da se vidi razvoj vašega poskusa od ideje do končne oblike)

POTEK: (tu napišete, kako nameravate poskus izvesti, po korakih, to je "scenarij" vaše predstavitve poskusa na fakulteti)

KOMENTAR: (sem pa zapišete vaše mnenje o: 1. interdisciplinarnosti teme in poskusa, 2. kaj pričakujete, da bi izvedli drugače, če bi bil poskus resnično izveden pri pouku in ne vaša demonstracijska predstavitev na fakulteti, 3. možnost še kakšnega dodatnega neobveznega komentarja po vaši lastni presoji, 4. kaj se je v vaši drugi pripravi spremenilo glede na vašo prvo pripravo)

Jedrni del SO vsa našteta poglavja, predvsem naj bo podrobno (obširneje) zapisanih zadnjih 5 poglavij.


Vsak je na prvih vajah dobil informacijo, katera je njegova/njena tema. To lahko poišče tudi nižje na tej strani (Excel datoteka). Tam je naveden Priimek in ime, LV skupina in št. teme. Ko poznate št. teme, več informacij (aslov z zaporedno številko, operativne cilje in kompetence) poiščete v v dokumentu tukaj: TEME. Za vsako predstavitev posebej (če je poskusov več pri eni predstavitvi, za vsak poskus posebej) še poseben list, t.i. "formular". Najdete ga tudi na tej strani. Za morebitne nadaljnje informacije morate najprej preveriti, katera LV skupina ste. Nato preverite urnik. Če je nekdo iz LV skupine, ki ima vaje pri g. Repniku, lahko piše na mail robert.repnik@um.si; sicer pa g. Kataliniču na mail dane.katalinic@gmail.com. Navede svoje ime in priimek ter številko LV skupine. V najkrajšem bova skušala odgovoriti, čeprav je daleč najbolje, da dodatne infomracije poiščete pri vajah ob ponedeljkih, oziroma ob drugih dogovorjenih terminih vaj. Za morebitna dodatna pojasnila sem na voljo na mail in na GSM 041 792 567 (R. Repnik).

Formular si snamete tukaj: FORMULAR

 Na "formular", ki ga morate resnično paziti do vpisa ocene izpita na koncu, saj bodo na njem zavedene vse vmesne ocene, napišete podatke: Ime in priimek, štud. leto, vpisno št., skupino (npr. LV4), naslov teme in zap. št. (prepišete z individualnega lista). Prepišete operativne cilje in kompetence. Iz učnega načrta pa minimalne in temeljne standarde znanja. Kategorije eksperimentov, navedene v okencih na listu, so vam v pomoč, ko morate napisati pripravo. Le, če boste po dogovoru z izvajalcem vaj imeli terenski eksperiment, ga boste predstavili z IKT opremo, sicer pa ne. Le v tem primeru boste izpolnjevali okence IKT.


DATUMSKI RAZPORED (generacija 2017/2018)

Datumski razpored, v razpredelnici vidite, kdo ima kateri dan predstavitev seminarja, povezava na datoteko: FINAL_2_letnik_RP_razpored_DidPraktNarTeh_1718.zip

 

URNIK

Glejte urnik na spletnih straneh PeF (predvsem morebitne spremembe).

 

Učna načrta študijskega predmeta in osnovnošolskega predmeta najdete na povezavah:

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_naravoslovje_in_tehnika.pdf

ucni_nacrt_DP_NiT.docx